กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานการพยาบาล
กลุ่มงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มงานแพทย์แผนไทย