ศูนย์บริการชาวต่างชาติ(ศบต.)

 

ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

     AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศผู้ก่อตั้งแรกเริ่ม 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาในปี 2527 บรูไน ก็ได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วย 2538 เวียดนาม ก็เข้าร่วมเป็นสมาชิก ต่อมา 2540 ลาวและพม่า เข้าร่วม และปี 2542 กัมพูชา ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำดับที่ 10 ทำให้ปัจจุบันอาเซียนเป็นกลุ่มเศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากร รวมกันเกือบ 500 ล้านคน

จากนั้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่  9 ที่อินโดนีเซีย เมื่อ 7 ต.ค.  2546  ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย3 เสาหลัก คือ

1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community:AEC)
2.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar)
3.ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (Political and Security Pillar)

คำขวัญของอาเซียน คือ “ One Vision, One Identity, One Community.” หนึ่งวิสัยทัศน์   หนึ่งอัตลักษณ์   หนึ่งประชาคม

     เดิมกำหนดเป้าหมายที่จะตั้งขึ้นในปี 2563 แต่ต่อมาได้ตกลงกันเลื่อนกำหนดให้เร็วขึ้นเป็นปี 2558 และก้าวสำคัญต่อมาคือการจัดทำปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี 2552 นับเป็นการยกระดับความร่วมมือของอาเซียนเข้าสู่มิติใหม่ในการสร้างประชาคม โดยมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางกฎหมายและมีองค์กรรองรับการดำเนินการเข้าสู่ เป้าหมายดังกล่าวภายในปี 2558

ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียน รวม 10 ประเทศได้แก่  ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน

     สำหรับเสาหลักการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC )ภายในปี 2558 เพื่อให้อาเซียนมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ อย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีขึ้นต่อมาในปี 2550 อาเซียนได้จัดทำพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจให้เห็นภาพรวมในการมุ่งไปสู่ AEC ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้าน ต่าง ๆ พร้อมกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินมาตรการต่าง ๆ จนบรรลุเป้าหมายในปี 2558 รวมทั้งการให้ความยืดหยุ่นตามที่ประเทศสมาชิกได้ตกลงกันล่วงหน้า

ในอนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เข้ามาอยู่ด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจา อาเซียน+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดียต่อไป

     สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหน่วยบริหารและหน่วยบริการให้มีระบบบริหารจัดการ และระบบบริการที่เป็นมิตรรองรับชาวต่างชาติ

     ตามโครงการสนับสนุนการเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพ
     ในอาเซียน โดยให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข (ศคอส.) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติโรงพยาบาล(ศบต.รพ.)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ได้จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติในโรงพยาบาลเป้าหมาย
จำนวน 4 ศูนย์ ประกอบด้วย

     ศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติโรงพยาบาลสุรินทร์
     โรงพยาบาลปราสาท
     โรงพยาบาลกาบเชิง
     โรงพยาบาลพนมดงรัก

     ต่อมาได้จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2562 รองรับการบริการด้านสาธารณสุขชาว
ต่างชาติ เพิ่มอีก 2 ศูนย์ คือ ศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ

     โรงพยาบาลสังขะ
     โรงพยาบาลสำโรงทาบ 

     ศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ (ศบต.): Foreigner Customer Service Center มีหน้าที่ในการประสานงาน เพื่อรวบรวมสภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาด้านระบบบริการสุขภาพชาวต่างชาติ ที่สามารถดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลหรือส่งต่อระดับโรงพยาบาลและจัดให้มีระบบบริการที่เป็นมิตรมีคุณภาพ โดยมีเกณฑ์มาตรฐานในการพัฒนาตามรูปแบบ SIIIM