วิสัยทัศน์ : VISION

"เป็นโรงพยาบาลชุมชนคุณภาพชั้นนำของจังหวัดสุรินทร์ และเป็นโรงพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทย ที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

พันธกิจ : MISSION

1.จัดบริการสุขภาพแบบผสมผสานอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามชุดสิทธิประโยชน์

2.จัดบริการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างครบวงจร

3.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและจัดบริการสุขภาพ

4.สนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ

5.จัดระบบเพื่อการเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัยในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ : STRATEGY

1. แผนพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพ

2. แผนการบริการและพัฒนาทรัพยากร

3. แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

4. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศและเวชระเบียน

5. แผนพัฒนาระบบผสมผสานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

6. แผนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ