ข้อมูลบุคลากรใน คป.สอ.กาบเชิง

ตาราง แสดงจำนวนบุคลากรสาธารณสุขอำเภอกาบเชิง

(ทุกตำแหน่ง)

สถานบริการ

จำนวน

โรงพยาบาลกาบเชิง

207

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบเชิง

7

รพ.สต. ปราสาทเบง

6

รพ.สต. คูตัน

5

รพ.สต. ด่าน

7

รพ.สต.เกษตรถาวร

7

รพ.สต. แนงมุด

7

รพ.สต.โนนสวรรค์

9

รพ.สต.ตะเคียน

5

รพ.สต. โคกสะอาด

5

รพ.สต.สกล

5

รพ.สต.สระทอง

5

รวมทั้งสิ้น