ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)” ปี 2563

     นายแพทย์อภิสรรค์ บุญประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาบเชิง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลภายนอกได้เห็นถึงความพร้อมรับผิดของผู้บริหาร ในการที่จะบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ทนต่อการทุจริต ณ.ห้องประชุมอัมพรพิมาน โรงพยาบาลกาบเชิง  
วันที่ 25 ธันวาคม 2562  
  EBIT1
  EBIT2
  EBIT3
  EBIT4